Vrijblijvend gesprek aanvragen? Bel 0528 23 60 30
Advies gesprek aanvragen

Kantoorpand te koop centrum Hoogeveen

Kantoorpand te koop in het centrum te Hoogeveen aan de Brinkstraat 36-38. Zeer markant vrijstaand bedrijfspand (gemeentelijk monument). In de periode van 1996 tot 2002 geheel gerenoveerd.Veel authentieke kenmerken zijn daarbij bewaard gebleven. Uitstekend gelegen op de hoek van de Brinkstraat met de Blankenslaan. De Blankenslaan is een onderdeel van de binnenring rond het centrum.
 

Bouwjaar

1902

Oppervlakte

De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 340 m² verdeeld over begane grond, eerste en tweede verdieping. Perceeloppervlakte 518 m².

Indeling 

Wilt u meer weten over de indeling van het kantoorpand dat te koop staat aan de Brinkstraat te Hoogeveen? Hier treft u een schets van de begane grond en eerste verdieping. 

Begane grond

 • Begane grond: dubbele entree met elk een eigen gang, diverse kantoren, spreekkamer, keuken, 2 toiletten.

Begane grond indeling

Eerste verdieping

 • Eerste verdieping: (middels 2 trappen bereikbaar) diverse, deels zeer royale, kantoren, spreekkamer. Vaste trap naar zolderverdieping met archiefruimte en 2 kantoren/spreekkamers. 

Eerste verdieping indeling

Uitvoering

Het pand is zeer ingrijpend en met oog voor het karakter verbouwd in de periode van 1996 tot 2002. Het object is vrijwel geheel voorzien van isolerende beglazing en wandisolatie. Cv-installatie met radiatoren.

Terrein/parkeren

Op eigen terrein is parkeergelegenheid aanwezig voor ongeveer 10 auto's.

Kadastrale gegevens

 • Gemeente Hoogeveen, sectie O, perceelnummer 2594, perceelgrootte 518 m².
 • Gemeente Hoogeveen, sectie O, perceelnummer 2596, perceelgrootte 640 m² (dit eigendom betreft een gedeeltelijk aandeel in het ten oosten gelegen plein).

te koop bedrijfspand voor kantoor Hoogeveen

Bestemmingsplankaart Brinkstraat Hoogeveen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er met kantoorruimten aan de Brinkstraat te Hoogeveen mag gebeuren. Wilt u meer weten over de bestemmingsplankaart van de Brinkstraat te Hoogeveen? 

Bestemming

Bestemmingsplan stadscentrum 2008, bestemming "Gemengd-6", aanduiding karakteristiek. De aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor dienstverlening. Horeca is uitgesloten.

Bestemd voor:

 • dienstverlening;
 • horecabedrijven categorie 1, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding 'horeca uitgesloten';
 • horecabedrijven categorie 2, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding 'horeca uitgesloten';
 • maatschappelijke voorzieningen;
 • woningen, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten';

met de daarbij behorende:

 • gebouwen;
 • aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • parkeervoorzieningen, overeenkomstig de gemeentelijke parkeernormen;

met daaraan ondergeschikt:

 • verhardingen;
 • wegen en paden;
 • nutsvoorzieningen;
 • groenvoorzieningen;
 • speelvoorzieningen;
 • water;

met de daarbij behorende:

 • tuinen, erven en terreinen;
 • bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2 Bouwregels

 • 17.2.1 Gebouwen

  Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
  • het bouwvlak van een bouwperceel mag ten hoogste worden bebouwd met het in de matrix aangegeven percentage;
  • waarbij, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm wordt nagestreefd.

17.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldt de volgende regel:

 • de hoofdgebouwen dienen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bouwklasse' te worden gebouwd en te voldoen aan de eisen die in de volgende matrix zijn gesteld:

ouwklasse  

Goothoogte (m)
minimaal max
  

Bouwhoogte (m)
max
  

Dakhelling (°)
minimaal max
  

Percentage (%)
max
  

sba-1  

 

4  

8  

 

60  

50  

sba-2  

 

4  

8  

40  

55  

60  

sba-3  

5  

5  

10  

40  

55  

50  

sba-4  

5  

5  

10  

40  

55  

60  

sba-5  

7  

7  

12  

40  

55  

50  

sba-6  

8  

8  

12  

40  

55  

50  

sba-7  

8  

8  

12  

40  

55  

60  

sba-8  

 

4  

4  

0  

 

100  

sba-9  

5  

5  

10  

40  

55  

100  

sba-10  

 

9  

9  

0  

 

100  

 • 17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;
  • de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.

17.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • een goede woonsituatie;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de brandveiligheid;
 • de verkeersveiligheid; en
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

17.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van gebouwen voor horeca ter plaatse van de aanduiding 'horeca uitgesloten';
 • het gebruik van gebouwen voor woningen ter plaatse van de aanduiding 'woningen uitgesloten'.

17.5 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 17.1 sub h. indien door bijzondere omstandigheden de parkeernorm op overwegende bezwaren stuit.

17.6 Sloopvergunning

 • 17.6.1 Vergunningsplichtige werkzaamheden

  Ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (sloopvergunning) gebouwen (gedeeltelijk) te slopen.

 • 17.6.2 Toegestane werkzaamheden

  Het bepaalde in 17.6.1 is niet van toepassing op werkzaamheden, die:

  • het normale onderhoud betreffen;
  • reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
 • 17.6.3 Toetsing

  De in 17.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien:

  • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de bebouwing;
  • de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan worden hersteld;
  • de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
  • het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te merken, en door sloop waarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

 

 

Kadastrale kaart Brinkstraat Hoogeveen

Wilt u inzicht in de kadastrale kaart van het pand aan de Brinkstraat 36-38 dat te koop staat in Hoogeveen? Hier vindt u nadere informatie. 

Kadastrale kaart Brinkstraat Hoogeveen

Bijzonderheden

 • Eventueel is het bespreekbaar dat een gedeelte van het object wordt teruggehuurd door de verkopende partij.
 • Het betreft een gemeentelijk monument.
 • Het pand is eigendom van Stevens Onroerend Goed BV.

Meer informatie?

Bezichtiging?

Voor een bezichtiging of aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen. 

 

 

Wij bieden tal van mogelijkheden inzake flexibel huren.

sitemap | contact | privacy | hoger in Google dotsolutions